Schooltoeslag automatisch

Ontvang je al Groeipakket? Dan moet je geen aanvraag indienen. Onze Groeipakketcoaches onderzoeken automatisch of je recht hebt op de selectieve participatietoeslag. Je krijgt de toeslag gewoon op je rekening als je er recht op hebt. Makkelijk, nietwaar?

Wij betalen de schooltoeslag jaarlijks tussen september en december. Heb je in december nog niets ontvangen, maar denk je wel recht te hebben? Contacteer ons dan gerust.

Let wel: gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? Dan kan je geen schooltoeslag meer krijgen. In de plaats daarvan kan je recht hebben op een studietoelage, de zogenaamde ‘studiebeurs’. Die studietoelage moet je zelf aanvragen via het Ministerie van Onderwijs. Alle informatie vind je op studietoelagen.be

Verwar de schooltoeslag niet met de schoolbonus! De schoolbonus krijgt elk gezin automatisch in augustus. Het bedrag daarvan evolueert met de leeftijd.

Ontvang je (nog) geen Groeipakket?

Woon je in Brussel, Wallonië of in onze grenslanden? En gaat je kind naar een school in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling? Vraag dan de schooltoeslag aan via de knop hieronder.

Vraag je schooltoeslag aan
Selectieve participatietoeslag man met cijfers

Wanneer heb je recht op de schooltoeslag?

Is je kind minstens 3 lentes jong? Gaat het naar de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Of volgt je zoon of dochter de richting HBO5 Verpleegkunde? En wordt de school erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap? Dan heb je recht op schooltoeslag als:

 • Je kind Belg is of gemachtigd is om in België te verblijven;
 • Je zoon of dochter ingeschreven is en voldoende aanwezig op school;
 • Je gezinsinkomen aan de voorwaarden voldoet. Dat vraagt een woordje uitleg, dus hieronder lees je meer.

Ook niet-Belgische kinderen die naar een door Vlaanderen erkende school gaan, kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de schooltoeslag.

Kinderen die thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs (behalve Eureka, Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatiusschool) volgen, hebben geen recht op de schooltoeslag.

De maximumleeftijd voor de schooltoeslag staat op 22 jaar. Volgt je zoon of dochter HBO5 Verpleegkunde? Of gaat zij of hij naar het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan geldt er geen leeftijdsgrens. Belangrijk: contacteer ons voor studenten HBO5 Verpleegkunde of BUSO ouder dan 25 jaar!

Voldoet je gezinsinkomen aan de voorwaarden?

Dat kom je te weten in 3 stappen:

 • Stap 1: Hoe hoog is je inkomen precies?
 • Stap 2: Hoeveel punten telt je gezin voor de personenlast?
 • Stap 3: Hoe hoog is je kadastraal inkomen “vreemd gebruik”?

Stap 1: Ligt je jaarlijks gezinsinkomen onder de maximumgrens?

Daarvoor bekijkt de overheid het inkomen van het gezin waar het kind woont op 31 december van het betrokken schooljaar (het schooljaar waarover de schooltoeslag gaat). De inkomens van volgende personen tellen mee:

 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt;
 • Of: de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt.

Het inkomen is de totale som van deze inkomsten en uitkeringen:

 • Voor werknemers: het bruto belastbaar inkomen, verhoogd met beroepskosten en/of uitkeringen. Om ook rekening te houden met vakantiegeld en eindejaarspremie, vermenigvuldigen we het belastbaar maandinkomen met de factor 14/12;
 • Voor zelfstandigen: het netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Pensioenen;
 • Leefloon of het equivalent ervan;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
 • Alle andere belastbare uitkeringen;
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden;
 • 3x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik;
 • 1x het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden.

Deze inkomsten en uitkeringen tellen niet mee om het gezinsinkomen te berekenen:

 • Alle toeslagen uit het Groeipakket;
 • Alimentatie voor je kinderen;
 • Roerende inkomsten;
 • Loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job;
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
 • Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld.

MyFamily ontvangt deze gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Voor de berekening van je inkomen baseren we ons op het laatst beschikbare aanslagbiljet. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn dat de inkomsten uit 2017.

Stap 2: hoeveel punten telt je gezin voor de personenlast?

We houden ook rekening met de personenlast in je gezin. Want het inkomen alleen zegt niet alles.

De personenlast drukken we uit in punten. Gezinsleden die fiscaal ten laste zijn, erkend gehandicapt (66%), studeren, … leveren punten op. Hoe meer punten je gezin heeft, hoe hoger je gezinsinkomen mag zijn om toch een schooltoeslag te krijgen.

Net als voor het inkomen zelf berekenen we de personenlast van het gezin waar het kind woont op 31 december van het lopende schooljaar.

MyFamily_gezin met kind

Stap 3: hoe hoog is je kadastraal inkomen (KI) “vreemd gebruik”?

In de laatste stap berekenen we je geïndexeerd kadastraal inkomen “vreemd gebruik”. Dat wil zeggen: we bekijken welke gebouwen en gronden je gezin bezit, en welke je niet zelf bewoont of nodig hebt voor je beroep.

Heb je geen onroerende goederen “vreemd gebruik”? Dan kan je deze stap overslaan.

Is dit “KI vreemd gebruik” hoger dan € 1.250? En ligt het exacte bedrag te hoog in vergelijking met je gezinsinkomen (de “KI-test”)? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor een schooltoeslag.

Deze “KI-test” geldt niet voor gezinnen die (equivalent) leefloon ontvangen. Ook als je inkomen voor een groot deel (minstens 70%) uit onderhoudsgeld, vervangingsinkomsten, inkomens-vervangende tegemoetkomingen, en/of overlevingspensioen bestaat, geldt dit niet.

Meer informatie over de maximale inkomensgrens, de punten voor de personenlast en het KI “vreemd gebruik” vind je op groeipakket.be.

Uitzondering: Pleeggezinnen

Verblijft een pleegkind al langer dan één jaar zonder onderbreking in hetzelfde pleeggezin? Hij of zij is vrijgesteld van deze financiële voorwaarden. Het pleegkind heeft dus steeds recht op de hoogste schooltoeslag volgens zijn of haar studierichting.

Hoeveel schooltoeslag ontvang je?

Dat hangt af van het type onderwijs dat je kind volgt, je gezinsinkomen en de samenstelling van je gezin op 31 december van het lopende schooljaar.

Is de leerling gehuwd, zelfstandig of alleenstaand? In dat geval gelden er hogere bedragen. En dat is ook zo bij interne leerlingen in het voltijds secundair onderwijs.

Voor kleuter- en lager onderwijs

Minimum bedrag Maximum bedrag
Kleuteronderwijs / € 103,70
Lager Onderwijs € 121,01 € 188,19

Voor secundair onderwijs

Minimum bedrag Maximum bedrag
Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling € 712,98 € 3.268,73
Leerling in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroeps secundair onderwijs

Geen internaat: € 280,60


Op internaat: € 725,16

Geen internaat: € 1.132,07


Op internaat: € 1.861,09

Alle andere vormen van secundair onderwijs

Geen internaat: € 233,75


Op internaat: € 604,31

Geen internaat: € 943,30


Op internaat: € 1.550,86

Stelsel werken en leren € 196,55 € 537,45
Hoger beroepsonderwijs (Opleiding Verpleegkunde)

Geen internaat: € 829,80


Op internaat: € 829,80

 Geen internaat: € 1.212,27


Op internaat: € 3.640,66

Wie ontvangt de schooltoeslag?

 • Woont je kind in Vlaanderen?
  Dan betalen wij de schooltoeslag aan de perso(o)n(en) die het Groeipakket ontvang(t)(en).
 • Woont je kind in Brussel, Wallonië of het Duitse taalgebied?
  Wij betalen wij de schooltoeslag aan de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind officieel woont.
 • Woont je kind in het buitenland?
  De schooltoeslag gaat naar de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind feitelijk woont.

Breng MyFamily altijd op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt

Laat het ons dus zeker weten als:

 • Je kind alleen gaat wonen;
 • Je kind trouwt of gaat samenwonen;
 • Er een kindje bijkomt voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 • Een kind, dat recht had op een Groeipakket, je gezin verlaat;
 • In je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook bachelor-na-bachelor of master-na-master);
 • Een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap (dit hoeft enkel als je gezin buiten Vlaanderen woont).

Meer weten? Onze Groeipakketcoaches helpen je graag verder. Contacteer ons!

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: