Ondersteuningstoeslag in het Groeipakket

Tot 31 december 2022 betaalde een zorgkas aan personen met een handicap een basisondersteuningsbudget (BOB) uit. Vanaf 1 januari 2023 is die premie een onderdeel van het Groeipakket. De naam zal veranderen in ‘ondersteuningstoeslag’, maar het bedrag blijft hetzelfde. Je Groeipakket-uitbetaler zal automatisch deze toeslag uitbetalen. Je hoeft er zelf niets voor te doen.

 

 

Wat is de ondersteuningstoeslag precies?

Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeftes ontvangen een zorgtoeslag in hun Groeipakket. Die groep krijgt daarbovenop een ondersteuningstoeslag als ze minstens 12 punten hebben op de medisch-sociale schaal.

De zorgtoeslag dekt de opvoedings- en ondersteuningskosten voor de specifieke situatie van deze kinderen. Dankzij de ondersteuningstoeslag kunnen ze zelf hun leven en zorg organiseren. Daardoor kunnen ze makkelijker hun weg vinden in de samenleving. Gezinnen bepalen zelf waaraan ze dat bedrag besteden. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om je aan te sluiten bij een vereniging of om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Wie kan een ondersteuningstoeslag krijgen?

Om recht te hebben op deze premie moet je enkele voorwaarden kunnen afvinken. Je kind:

 • heeft de Belgische nationaliteit of is gemachtigd om in het land te verblijven;
 • woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • is jonger dan 21 jaar;
 • heeft een zorgbehoefte van minstens 12 punten en ontvangt een zorgtoeslag in het Groeipakket of een verhoogde kinderbijslag als je in Brussel woont.

Opgelet: er is een uitzondering voor kinderen die op 31 december 2022 recht hebben op een BOB omdat zij op 30 juni 2015 op een wachtlijst stonden van de Intersectorale Toegangspoort (ITP). Zij krijgen mogelijk een ondersteuningstoeslag tot 25 jaar zonder dat ze een erkenning van minstens 12 punten hebben op de medisch-sociale schaal.

 

 

Hoe vraag je een ondersteuningstoeslag aan?

Woont je kind in Vlaanderen?

Dan hoef je zelf niets te doen. De ondersteuningstoeslag wordt een onderdeel van je Groeipakket. De gegevens van je zorgkas over het BOB worden automatisch overgenomen in je Groeipakketdossier. Voor nieuwe medische vaststellingen betalen we meteen zowel de zorgtoeslag als de ondersteuningstoeslag uit. We verwittigen je in dat geval per brief.

 

Woont je kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dan ontvang je kinderbijslag van het Brusselse Gewest, maar je kan ook recht hebben op bepaalde toeslagen uit het Vlaamse Groeipakket. Heb je daarvoor nog geen dossier in Vlaanderen, maar kreeg je wel het basisondersteuningsbudget (BOB)? Dan zal FONS, de Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt, ervoor zorgen dat je een ondersteuningstoeslag kan ontvangen. Wil je dat MyFamily of een andere Groeipakket-uitbetaler deze premie uitbetaalt? Dan heb je drie maanden tijd om jouw keuze te maken.

Kreeg je nog geen basisondersteuningsbudget (BOB), maar voldoet je kind wel aan de voorwaarden van de ondersteuningstoeslag? Dan kan je deze premie schriftelijk aanvragen bij één van de vijf uitbetalers van het Groeipakket. Voeg bij de aanvraag het attest dat aantoont dat je kind recht heeft op de verhoogde kinderbijslag o.b.v. minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal. Kies je voor MyFamily? Dan kan je de ondersteuningstoeslag hier aanvragen of contacteer ons op de wijze die jij verkiest. Het aanvraagformulier vind je ook terug op www.groeipakket.be.

 

Hoeveel bedraagt de ondersteuningstoeslag en wanneer staat het op de rekening?

De ondersteuningstoeslag bedraagt 331,22 euro per maand. Als je Groeipakket wordt geïndexeerd, zal dit ook verhogen. Je ontvangt dat bedrag uiterlijk op de achtste dag van de volgende maand. De ondersteuningstoeslag voor januari 2023 ontvang je dus op 8 februari 2023.

Wie heeft geen recht op een ondersteuningstoeslag?

Als je kind al specifieke hulp krijgt vanuit de jeugdhulp, dan ontvang je geen ondersteuningstoeslag. Lees hier alle details.

We bedoelen daarmee een van deze situaties. Je kind:

 • krijgt niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een door Kind en Gezin erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG);
 • verblijft in een gevangenis of is opgenomen in een inrichting, een afdeling tot bescherming van de maatschappij of in een forensisch psychiatrisch centrum, georganiseerd door de federale overheid;
 • is ingeschreven in een internaat of een internaat met permanente openstelling van een medisch pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs;
 • doet een beroep op:
  • een persoonlijk assistentiebudget;
  • een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning;
  • persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden.
 • ontvangt een basisondersteuningsbudget van een zorgkas;
 • is jonger dan 21 jaar en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming;
 • doet een beroep op een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap;
 • krijgt niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijft in een organisatie voor bijzondere jeugdzorg;
 • verblijft in een gemeenschapsinstelling of unit voor geïnterneerden;
 • krijgt ondersteuning via een observatie-, diagnose- of behandelingsunit;
 • verblijft in een residentiële gehandicaptenvoorziening die in België door een andere dan de Vlaamse overheid erkend is;
 • verblijft in een niet in België gevestigde residentiële gehandicaptenvoorziening die een vergelijkbare hulp- en dienstverlening aanbiedt als een voorziening uit de vorige vermelde mogelijkheid;
 • doet een beroep op een ambulante gehandicaptenvoorziening die in België door een andere overheid dan de Vlaamse overheid erkend is;
 • doet een beroep op een niet in België gevestigde ambulante gehandicaptenvoorziening;

Verwittig ons altijd als je kind zich in een van bovenstaande situaties bevindt.

 

 

Wie blijft het basisondersteuningsbudget (BOB) ontvangen van een zorgkas in plaats van een ondersteuningstoeslag?

Ontving je kind op 31 december 2022 een basisondersteuningsbudget (BOB) op basis van een vrijwillige overstap vanuit de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)? Dan zal je na 1 januari 2023 het BOB blijven ontvangen via een zorgkas.

Is je kind 25 jaar met minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming? Dan blijf je ook een basisondersteuningsbudget (BOB) via een zorgkas ontvangen.

 

 

Heb je hierover vragen?

Contacteer ons op de wijze die jij verkiest.

Ben je niet aangesloten bij MyFamily? Contacteer dan jouw Groeipakket-uitbetaler. Geen idee wie dat is?

Voor informatie over de betalingen vóór januari 2023 kan je terecht kan bij de zorgkas waar je kind was aangesloten. Dat kan ook als pas nadien blijkt dat je kind in die periode recht zou hebben op het basisondersteuningsbudget. De contactgegevens van jouw zorgkas kan je vinden op www.vlaamsesocialebescherming.be/contact/de-zorgkassen.

 

Was je kind nog niet aangesloten bij een zorgkas? Dan contacteer je beter het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming door te bellen naar 02/553.46.90 of per mail via vlaamsesocialebescherming@vlaanderen.be.