De schooltoeslag in het Groeipakket

De schooltoeslag in het Groeipakket vervangt de schooltoelage. Vroeger werd die betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Wat is de schooltoeslag in het Groeipakket?

De schooltoeslag geeft ouders die het financieel moeilijker hebben een duwtje in de rug. Schoolkosten kunnen namelijk soms behoorlijk oplopen. Deze schooltoeslag vervangt vanaf het schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage.

 

De schooltoeslag 2024 wordt ten vroegste vanaf 28 augustus en dit tot eind december 2024 betaald. Je ontvangt deze toeslag niet altijd voor alle kinderen tegelijk.


Wanneer moet je de schooltoeslag aanvragen?

Je moet de schooltoeslag niet aanvragen:

 1. als je al een Groeipakket ontvangt.
  EN
 2. je kind kleuter-, lager of secundair onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel op een school die erkend is door de Vlaamse gemeenschap. 

Voldoe je aan die voorwaarden? Dan ontvang je automatisch een jaarlijkse schooltoeslag. De schooltoeslag wordt ten vroegste vanaf 28 augustus tot en met december uitbetaald. Onze Groeipakketcoaches onderzoeken of je recht hebt op de toeslag. Je krijgt de schooltoeslag gewoon op je rekening als je er recht op hebt.

 

Makkelijk, nietwaar? Heb je in december nog niets ontvangen, maar denk je wel recht te hebben? Contacteer ons dan gerust.

 

 

Je moet de schooltoeslag wel aanvragen:

 1. Als je in Brussel, Wallonië of in een buurland woont.
  EN
 2. Je kind naar een school gaat in Vlaanderen of Brussel.

Voorwaarden voor een schooltoeslag 2024 in je Groeipakket

Gaat je kind naar de kleuterschool, de lagere school of het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel? Of volgt je zoon of dochter de richting HBO5 Verpleegkunde? En wordt de school erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap?

Dan heb je recht op een schooltoeslag op drie voorwaarden.

1. Nationaliteit

Kinderen voldoen aan deze voorwaarde als ze de Belgische nationaliteit hebben of als ze, met een geldig verblijfsrecht, in België mogen verblijven. Heeft je zoon of dochter niet de Belgische nationaliteit? Ook dan bestaat er in sommige gevallen recht op de schooltoeslag. Lees meer over de nationaliteitsvoorwaarde.

2. Voldoende aanwezig op school

Elke leerling moet voldoende aanwezig zijn op school om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd op het einde van het schooljaar. Lees hier wanneer je kind voldoende aanwezig is op school.

3. Jouw gezinsinkomen

Je gezinsinkomen moet aan een aantal voorwaarden voldoen. We controleren het inkomen van het gezin waar de leerling woont op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

De inkomens van volgende personen tellen mee:

 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt;
 • Of: de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt.

 

Het gezinsinkomen is de totale som van je (belastbare) inkomsten en uitkeringen. Dat mag niet te hoog liggen in functie van je gezin (personenlast). Bovendien houden we ook rekening met je kadastraal inkomen vreemd gebruik.

Hoe vraag je een schooltoeslag aan?

Woon je met je kinderen in Vlaanderen en ben je aangesloten bij MyFamily? Dan storten we automatisch het correcte bedrag van je schooltoeslag op jouw rekeningnummer indien je aan alle voorwaarden voldoet. Dat doen we tussen september en december. Je hoeft in dit geval dus zelf geen aanvraag te doen.

 

Ben je student HBO5 Verpleegkunde of ben je ouder dan 25 jaar en volg je les in het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan heb je geen recht op een Groeipakket, maar misschien wel op een schooltoeslag. Vraag dan nu online je schooltoeslag aan.


Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden en gaat je kind naar een Nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel? Voldoe je bovendien aan alle voorwaarden voor de schooltoeslag? Vraag dan in enkele klikken je schooltoeslag aan.

vraag je schooltoeslag aan

Liever een aanvraag op papier? Bezorg ons je aanvraagformulier via mail naar info@myfamily.be of per post naar MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen.

 

Kijk ook even na of je kinderen recht hebben op een kleutertoeslag.

Uitzonderingen in de schooltoeslag

Op de bovenstaande informatie zijn verschillende uitzonderingen op het aanvragen van de schooltoeslag mogelijk. Hieronder worden deze verder uitgelegd.

 1. Schooltoeslag voor pleegkinderen
  Verblijft een pleegkind al langer dan één jaar, zonder onderbreking, bij een of meer pleeggezinnen? Dan heeft dat kind altijd recht op de hoogste schooltoeslag naar gelang de gevolgde studierichting. Er is geen enkele financiële voorwaarde of nationaliteitsvoorwaarde van toepassing.

 2. Schooltoeslag als je in Brussel, Wallonië of in een buurland woont
  Woon je in Brussel, Wallonië of in één van onze buurlanden? Ook dan heb je recht op de schooltoeslag als je kind naar een school gaat in Vlaanderen of Brussel én als het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. In dat geval moet je wel de schooltoeslag aanvragen. Vervolgens ontvang je de schooltoeslag van een Groeipakket-uitbetaler boven op je Brusselse of Waalse gezinsbijslag die je al kreeg.

 3. De Schooltoeslag als je 21 jaar of ouder bent
  De maximumleeftijd voor de schooltoeslag staat op 21 jaar. Volgt je student HBO5 Verpleegkunde? Of gaat je kind naar het buitengewoon onderwijs (BUSO)? Dan geldt er geen leeftijdsgrens. Belangrijk: contacteer ons voor studenten HBO5 Verpleegkunde of BUSO ouder dan 25 jaar!

 4. Schooltoeslag voor kinderen die alternatief onderwijs volgen
  Kinderen die thuisonderwijs, ziekenhuisonderwijs, tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs (behalve Eureka, Leerwijzer, Safe en Sint-Ignatiusschool) volgen, hebben geen recht op de schooltoeslag.

Wanneer staat de schooltoeslag op mijn rekening?

De schooltoeslag wordt normaal altijd uitbetaald tussen september en december. Dit jaar (2024) wordt de schooltoeslag uitbetaald tussen eind augustus en december.

 

Als je eind augustus nog geen schooltoeslag hebt ontvangen voor al je kinderen, hoef je je geen zorgen te maken. Alle nodige gegevens om het recht te kunnen bepalen, komen geleidelijk bij ons binnen: 

 • we ontvangen de inschrijvingsgegevens van de scholen één keer per maand, niet altijd voor alle kinderen in je gezin tegelijk. 
 • jouw gezinsinkomen wordt op basis van het aanslagbiljet berekend. 

Zodra we alle vereiste gegevens hebben ontvangen, brengen we de betaling voor je kinderen, die recht hebben op een schooltoeslag, in orde.

 

Ontbreken er nog gegevens en hebben we daarvoor jouw hulp nodig? Dan krijg je van ons een brief waarin we je aanvullende informatie vragen.

 

Heb je jouw schooltoeslag na december nog niet ontvangen? Neem dan even contact met ons op. Onze Groeipakketcoaches kijken alles na voor jou.


Hoeveel bedraagt de schooltoeslag in je Groeipakket?

Het bedrag van de schooltoeslag of selectieve participatietoeslag hangt onder andere af van je gezinsinkomen. We krijgen deze gegevens via de Federale Overheidsdienst Financiën.

 • Liggen je inkomsten dicht bij de maximale inkomensgrens? Dan krijg je de minimale schooltoeslag.
 • Zijn je gezinsinkomsten gelijk aan of lager dan de minimale inkomensgrens? Dan ontvang je de volledige schooltoeslag.
 • Zit je gezinsinkomen ergens tussen de minimale en de maximale inkomensgrens? Dan ligt jouw schooltoeslag tussen de minimale en de volledige schooltoeslag.

Voor kleuter- en lager onderwijs

 

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Kleuteronderwijs
/
113,17 euro
Lager Onderwijs
132,06 euro
205,38 euro

Voor secundair onderwijs

 

Minimum bedrag

Maximum bedrag

Gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling in het voltijds secundair onderwijs
778,07 euro
3.567,11 euro
Leerling in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroeps secundair onderwijs
Geen internaat : 306,21 euro
Op internaat* : 791,35 euro
Geen internaat: 1.235,42 euro
Op internaat* : 2.030,97 euro
Andere vormen van voltijds secundair onderwijs
Geen internaat: 255,08 euro
Op internaat* : 659,46 euro
Geen internaat: 1.029,41 euro
Op internaat* : 1.692,42 euro
Stelsel werken en leren
214,50 euro
586,50 euro
Hoger beroepsonderwijs (Opleiding Verpleegkunde)
Geen internaat: 905,56 euro
Op internaat: 905,56 euro
Geen internaat: 1.322,93 euro
Op internaat: 3.973,00 euro

Deze bedragen zijn geldig voor het schooljaar 2024 – 2025. Wil je graag de bedragen kennen van de voorbije schooljaren, neem dan zeker contact op met onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je snel verder.


(*) Een verblijf in een multifunctioneel centrum wordt gelijk behandeld als een verblijf in een internaat.

Leerlingen die materiële ondersteuning ontvangen worden vanaf 31 augustus 2024 niet langer beschouwd als gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerling.

 

Met materiële ondersteuning wordt één van de volgende situaties bedoeld:

 • Verblijf in een opvangstructuur en/of medische begeleiding voor asielzoekers of andere vreemdelingen;
 • Verblijf in een instelling door bemiddeling van of ten laste van de Vlaamse Overheid.

 

Beetje overweldigd door alle cijfers in de berekeningstabel? Snappen we. Maak je geen zorgen. Onze Groeipakketcoaches staan klaar om je te helpen en je alles klaar en duidelijk uit te leggen. Neem gerust contact met ze op.


Kan je de schooltoeslag verliezen?

Is een kind twee schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig in het kleuteronderwijs of 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is in het lager onderwijs? Dan verlies je de toeslag voor het tweede jaar. Dit wil zeggen dat wanneer een kind twee jaar niet voldoet aan de aanwezigheidsvoorwaarden, het geen recht heeft op een schooltoeslag voor het tweede jaar. Ook als je je kind vroegtijdig uitschrijft tijdens het schooljaar en er te veel dagen zitten tussen een in- en uitschrijving, verlies je de schooltoeslag.

 

Spijbelaars in het secundair onderwijs kunnen hun schooltoeslag verliezen. Wie twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer onwettig afwezig is, verliest de toeslag voor het tweede jaar.

 

Voor meer informatie over de aanwezigheid op school van je kroost, kan je hier terecht.

Vragen over de schooltoeslag?

Heb je vragen over de schooltoeslag? Neem dan zeker hieronder een kijkje. Heb je andere vragen over het Groeipakket, vergeet dan ook niet om onze veelgestelde vragenpagina te bezoeken.

 

 • Waarom wordt de schooltoeslag berekend volgens het gezinsinkomen van twee jaar geleden?

  De schooltoeslag krijg je als je bruto belastbare gezinsinkomsten lager liggen dan een bepaald grensbedrag. Voor de berekening van de schooltoeslag gebruiken we de inkomsten van twee jaar geleden omdat deze inkomsten volledig en definitief zijn. Een overzicht van je totale gezinsinkomen krijgen we van de FOD Financiën op basis van je aanslagbiljet. De definitieve gegevens over je inkomsten zijn dus pas twee jaar nadien beschikbaar. Je inkomsten van 2023 kennen we dus pas in 2025.

 • Moet ik MyFamily op de hoogte brengen als mijn gezinssituatie wijzigt?

  Je laat het ons best weten als:

  • Je kind trouwt of gaat samenwonen;
  • Er een kindje bijkomt voor wie je een Groeipakket ontvangt;
  • Een kind, dat recht had op een Groeipakket, je gezin verlaat;
  • In je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook bachelor-na-bachelor of master-na-master);
  • Een persoon in je gezin erkend is als persoon met een handicap (dit hoeft enkel als je gezin buiten Vlaanderen woont)
  • Als je twijfelt over een wijziging in je gezin die hier niet tussen staat.
 • Wat is de schooltoeslag?
   

  De schooltoeslag is een financiële tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage voor het kleuter, lager en secundair onderwijs.

 • Wanneer krijg je de schooltoeslag?

  Woon je in Vlaanderen? Dan moet je de schooltoeslag niet aanvragen. Onze groeipakketcoaches kijken je recht automatisch na. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvang je de schooltoeslag.

   

  Woon je in Brussel of Wallonië en ga je naar een school in Vlaanderen, dan moet je de schooltoeslag wel aanvragen. De schooltoeslag wordt steeds uitbetaald tussen 28 augustus en eind december.

 • Kan je ook een schooltoeslag aanvragen in het secundair onderwijs?

  Als je kind naar het secundair onderwijs kan je ook recht hebben op een schooltoeslag. Als je woont in Vlaanderen, dan moet je de schooltoeslag niet aanvragen. Alles verloopt automatisch. Als je in Brussel of Wallonië woont, dan moet je wel de schooltoeslag aanvragen.

Deze onderwerpen vind je misschien ook wel leuk

Tips om te besparen voor je kind

Tips om te besparen op uitgaven voor je kids

Lees de tips
Studentenjob

Tips om een studentenjob te vinden

Lees meer
Kinderen onder stress

Kinderen onder stress

Lees meer