Disclaimer MyFamily

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.myfamily.be. Laatste aanpassing dateert van maart 2021

 

 

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging of gebruik van de online diensten en de website van MyFamily.

Door deze website te raadplegen of de online diensten te gebruiken, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. MyFamily kan de bepalingen van de disclaimer op elk moment eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem of haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij of zij maakt van deze informatie.

Alle informatie op de website wordt door MyFamily met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft MyFamily geen garanties omtrent de accuraatheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst MyFamily alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van de online diensten.

MyFamily spant zich in om onderbrekingen van de website en online diensten te voorkomen en te beperken. We kunnen echter niet garanderen dat deze volledig vrij zijn van onderbreking tijdens onderhoudswerkzaamheden, storingen of omwille van andere technische redenen. MyFamily wijst alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van een online dienst.

Wat betreft hyperlinks naar websites van derden, staat het de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. MyFamily heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties over het veiligheidsniveau van deze sites. MyFamily kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enige schade die de bezoeker zou lijden door het gebruik van de hyperlinks.

MyFamily neemt gepaste maatregelen om de gegevens te beschermen en een veilige toegang tot online diensten te voorzien. De gehanteerde maatregelen zijn conform de stand van de techniek. Om toegang te krijgen tot sommige online diensten, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen door een identificatieprocedure toe te passen die enkel hij kent. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de eigen digitale identiteit met bijhorend de geheimhouding van de gegevens voor de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker. Bijgevolg is elke persoon aansprakelijk voor alle acties die gebeuren onder zijn of haar account of aanmelding.

MyFamily wijst alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade als gevolg van toegang tot een account of aanmelding via de persoonlijke identificatieprocedure.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, online diensten… horen toe aan MyFamily en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van heel de website of online diensten, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van MyFamily, is verboden. Inbreuken worden burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd.

De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van MyFamily gevestigd is, bevoegd.

 

Lees meer