Wie heeft recht op de sociale toeslagen?

Kortweg: iedereen met recht op een Groeipakket. Dat is dus anders dan vroeger met de kinderbijslag. Toen kwamen gezinnen met werkende ouders niet in aanmerking voor extra steun. Dat is nu wel het geval.

Het Groeipakket werkt die ongelijkheid weg, door sociale toeslagen te geven in verhouding tot het inkomen. Zo kan elk gezin zijn draagkracht vergroten, van zodra het jaarinkomen lager ligt dan de inkomensgrens.

MyFamily-man met sjaal

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Dat hangt af van het bruto belastbare gezinsinkomen en van je situatie.

Situatie 1: al je kinderen zijn geboren vanaf de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

In dat geval zijn de volgende bedragen van toepassing.

Aantal kinderen Gezinsinkomen Je maandelijkse sociale toeslag
2 of minder minder dan €30 986,17 €51 per kind
vanaf 3 minder dan €30 986,17 €81,60 per kind
vanaf 3 van €30 986,17 tot €61.200 €61,20 per kind

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €30 986,17. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2019) €163,20 €81,60
Mieke (°01/04/2021) €163,20 €81,60
Nicky (°23/01/2023) €163,20 €81,60

Situatie 2: al je kinderen zijn geboren vóór de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

Dan heb je recht op de volgende bedragen van zodra je gezinsinkomen lager ligt dan €30 986,17. Je toeslag hangt ook af van je statuut en het aantal kinderen.

Je basisbedrag Je sociale toeslag als je geen speciaal statuut hebt Je sociale toeslag als je langdurig arbeidsongeschikt bent Je sociale toeslag als eenoudergezin Je sociale toeslag als je langdurig arbeidsongeschikt bent en eenoudergezin
€93,93 €47,81 €102,88 €47,81 €102,88
€173,80 €29,64 €29,64 €29,64 €29,64
€259,49 €5,20 €5,20 €23,90 €23,90

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van €30 986,17. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Lily (°07/05/2010) €259,49 €5,20
Mats (°31/10/2012) €173,80 €29,64
Nicky (°03/07/2014) €93,93 €47,81

Situatie 3: je bent een “combinatiegezin”, met kinderen geboren vóór en na de invoering van het Groeipakket.

Heb je 2 kinderen, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019? En ligt je gezinsinkomen lager dan €30 986,17? Dan krijg je de bedragen uit situatie 1 voor het kind geboren vanaf 1 januari 2019 en de bedragen uit situatie 2 voor het kind geboren vóór 1 januari 2019.

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000 per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van €30 986,17. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2014) €93,93 €47,81
Mieke (°01/04/2019) €163,20 €51,00

Heb je 3 kinderen, waarvan minstens 1 kind geboren is vanaf 1 januari 2019?

> je krijgt de bedragen uit situatie 1 voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019

> je krijgt de bedragen uit situatie 2 voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen. Het gezinsinkomen bedraagt €25.000 per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van €30 986,17. Er is dus recht op de sociale toeslag.

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2014) €173,80 €29,64
Mieke (°01/04/2016) €93,93 €47,81
Nicky (°23/01/2019) 163,20 €81,60

Ligt het gezinsinkomen tussen €30 986,17 en €61.200? Dan hebben vader en moeder recht op de volgende bedragen:

Kind Basisbedrag Sociale toeslag
Olivier (°13/08/2014) €173,80 €29,64
Mieke (°01/04/2016) €93,93 €47,81
Nicky (°23/01/2019) 163,20 €61,20

Met welke inkomsten houden we rekening?

We houden rekening met je bruto gezinsinkomen. Dat wil zeggen:

 • Je beroepsinkomsten en/of uitkeringen
 • En dat van je partner of van de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt.
Wat is een feitelijk gezin?
Groeipakket berekenen met rekenmachine

Gezinsinkomen

Het inkomen is de totale som van de volgende inkomsten en uitkeringen van jou en je partner:

 • Voor werknemers: het bruto belastbaar inkomen, verhoogd met beroepskosten en/of uitkeringen. Om ook rekening te houden met vakantiegeld en eindejaarspremie, vermenigvuldigen we het belastbaar maandinkomen met de factor 14/12;
 • Voor zelfstandigen: het netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met de factor 100/80;
 • Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering;
 • Werkloosheidsuitkeringen;
 • Pensioenen;
 • Leefloon of het equivalent ervan;
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
 • Alle andere belastbare uitkeringen;
 • 80% van de ontvangen onderhoudsgelden;
 • 3x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik;
 • 1x het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden.

Welke bedragen tellen niet mee voor de berekening van je bruto gezinsinkomen?

 • Alle toeslagen uit het Groeipakket;
 • Alimentatie voor je kinderen;
 • Roerende inkomsten;
 • Loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job;
 • Maaltijd- en ecocheques;
 • Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering;
 • Onkostenvergoeding voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin;
 • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
 • Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar;
 • Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld.

Kadastraal inkomen “vreemd gebruik”

Daarbovenop moeten we rekening houden met je kadastraal inkomen (KI) “vreemd gebruik”. Met andere woorden: we bekijken welke gebouwen en gronden je gezin bezit, en welke je niet zelf bewoont of nodig hebt voor je beroep.

Heb je geen onroerende goederen “vreemd gebruik”? Dan kan je deze stap uiteraard overslaan.

Is dit “KI vreemd gebruik” hoger dan € 1.250? En ligt het exacte bedrag te hoog in vergelijking met je gezinsinkomen (de “KI-test”)? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor een sociale toeslag.

Deze zogenaamde “KI-test” geldt niet voor gezinnen die (equivalent) leefloon ontvangen. Ook voor wie het inkomen voor een groot deel (minstens 70%) bestaat uit onderhoudsgeld, vervangingsinkomsten, inkomensvervangende tegemoetkomingen, en/of overlevingspensioen, geldt dit niet.

Meer informatie over de maximale inkomensgrens en het KI “vreemd gebruik” vind je op groeipakket.be.

Grensbedragen

Afhankelijk van de totale som van jouw gezinsinkomen, en geslaagd voor de “KI-test”, heb je recht op een sociale toeslag.

Voor alle gezinnen geldt de inkomensgrens van €30 986,17 bruto per jaar.

Voor gezinnen met drie of meer kinderen, waarvan minstens één kind het nieuwe basisbedrag van € 163,20 krijgt, wordt de inkomensgrens verhoogd tot € 61.200 bruto per jaar.

Hoe verloopt de procedure?

De automatische procedure

Je hoeft zelf meestal niets te doen om de toeslag te krijgen. MyFamily zorgt voor alles.

Op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet, wordt je gezinsinkomen berekend. Die gegevens ontvangt MyFamily van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Voor de toekenning van de sociale toeslagen in 2019, zijn dat de inkomsten uit 2017.

Het toekenningsjaar (dat is de periode dat jij je sociale toeslag krijgt) loopt telkens van 1 oktober tot 30 september. Voor die periode gebruiken we dus jouw aanslagbiljet voor de personenbelasting van twee jaar terug. Je sociale toeslag wordt jaarlijks in oktober opnieuw onderzocht.

 • Bijvoorbeeld: om toeslag te krijgen van 1 oktober 2019 tot 30 september 2020, baseren wij ons op het aanslagbiljet van 2017.
 • Was jouw gezin toen anders samengesteld dan nu? Dan maken we een herberekening die daarmee rekening houdt.
 • Heb je voor dat jaar geen aanslagbiljet? Dan maken we gebruik van andere documenten, zoals attesten van werkgevers en instellingen

Ligt je bruto belastbaar gezinsinkomen op dat aanslagbiljet onder de minimumgrens voor jouw gezin? Dan krijg jij automatisch de sociale toeslag bovenop je Groeipakket, en dat een jaar lang.

Ligt je bruto belastbaar gezinsinkomen op dat aanslagbiljet boven de minimumgrens voor jouw gezin? Dan krijg je geen sociale toeslag. Het volgende jaar wordt jouw recht dan weer automatisch herbekeken.

Had je geen aanslagbiljet, bijvoorbeeld omdat je enkel inkomsten in het buitenland had, een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), dan ontvang je van ons een formulier waarop je je inkomsten zelf kan invullen.

De manuele procedure

Zijn je inkomsten gedaald, en krijg je op dit moment geen sociale toeslag? Dan kan je een procedure opstarten, waarin je bewijst dat je gezinsinkomsten toch onder de minimumgrens liggen.

Je bruto gezinsinkomen moet gedurende 6 opeenvolgende maanden lager zijn dan € 2582,18 bruto per maand, terwijl je totale gezinsinkomen dat jaar niet hoger ligt dan €30 986,17.

Telt je gezin drie of meer kinderen, en krijgt minstens één kind het nieuwe basisbedrag van € 163,20? Dan krijg je een sociale toeslag wanneer je bruto gezinsinkomen gedurende 6 opeenvolgende maanden lager ligt dan € 5100 bruto per maand, terwijl je totale gezinsinkomen dat jaar niet hoger ligt dan € 61 200 bruto.

 • Ligt je gezinsinkomen minstens 6 opeenvolgende maanden onder het grensbedrag, en denk je recht te hebben op een (hogere) sociale toeslag? Neem dan zeker contact met ons op.
 • Jouw Groeipakketcoach zal je dan vragen een formulier in te vullen, en bewijzen bij te voegen van alle inkomsten in de laatste 6 maanden. Hou deze dus zeker bij de hand.

Belangrijk: breng je Groeipakketcoach bij MyFamily meteen op de hoogte wanneer je gezinssituatie wijzigt:

 • Je gaat alleen wonen;
 • Je trouwt of gaat samenwonen;
 • Er komt in je gezin een kindje bij voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 • Een kind dat recht had op een Groeipakket verlaat je gezin;
 • Jij of je partner krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming;
 • Jij of je partner ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen;
 • Je bent of je partner is langdurig arbeidsongeschikt
 • Jij of je partner krijgt uitkeringen voor een arbeidsongeval
 • Je ontvangt een overlevingspensioen.
MyFamily_uit elkaar_gebroken hart

Wie krijgt de toeslag bij een scheiding?

Bij gelijkmatig verdeelde huisvesting – met andere woorden: het kind verblijft even lang bij elk van de ouders – wordt het kind meegeteld in beide gezinnen. De berekening van de sociale toeslag is in dat geval een echte Chinese puzzel, die jouw Groeipakketcoach graag voor jou oplost. Afhankelijk van ieders gezinssituatie en gezinsinkomen kunnen jij en de andere ouder dan elk de helft van de sociale toeslag krijgen.

Bij ongelijk verdeelde huisvesting wordt het kind alleen meegeteld in het gezin waar het meer dan de helft van de tijd verblijft. Alleen deze ouder kan dan de sociale toeslag krijgen. Wonen de ouders dus niet samen en verblijven de kinderen niet gelijkmatig verdeeld bij beide ouders? Bezorg ons dan zeker het vonnis, zodat we dit verder voor je onderzoeken.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: