Wat zijn de voorwaarden om een sociale toeslag in het Groeipakket (kinderbijslag) te ontvangen?

Iedereen die recht heeft op het basisbedrag kan een sociale toeslag krijgen. Zo kan elk gezin rekenen op extra steun én zijn draagkracht vergroten.

Of je recht hebt op een sociale toeslag is afhankelijk van:

Jouw gezinsinkomen

 • Grensbedragen
  Jouw gezin kan een sociale toeslag krijgen als het totale gezinsinkomen lager is dan € 32.238,01 per jaar.
  Telt jouw gezin drie of meer kinderen? En krijgt minstens één kind het nieuwe basisbedrag van € 169,79? Dan wordt de inkomensgrens verhoogd tot € 63.672,48 per jaar.
 • Met welke inkomsten houden we rekening?
  We controleren het bruto belastbaar inkomen van je gezin. Deze controle gebeurt automatisch.
  We houden rekening met de inkomens van de volgende personen:
 • De beide samenwonende ouders of opvoeders;
 • Of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin

Meer weten over de procedure? Hier vertellen we je alles over het gezinsinkomen.

Sociale toeslag_Samenwonen_Werken_Groeipakket berekenen_man met rekenmachine_revenu de votre ménage

De “KI-test”: ben jij geslaagd?

Je gezinsinkomen mag niet te hoog liggen in verhouding met je kadastraal inkomen vreemd gebruik. Een kadastraal inkomen vreemd gebruik heb je wanneer je naast je eigen woning andere gebouwen of gronden bezit. Bevind jij je in deze situatie? Doe dan de KI-test.

Heb je buiten je eigen woning geen gebouwen of gronden? Dan ben je sowieso geslaagd voor de KI-test.

Hoe kan je de schooltoeslag aanvragen?

Als je recht hebt op een sociale toeslag in je Groeipakket, dan hoef je zelf helemaal niets te doen. Ben je aangesloten bij MyFamily? Dan zorgen wij voor de extra centjes op je rekening.

Hoelang heb je recht op de sociale toeslag?

De periode waarin jij een sociale toeslag krijgt noemen we het toekenningsjaar. Dat loopt telkens van 1 oktober tot 30 september. We gebruiken steeds het aanslagbiljet voor de personenbelasting van twee jaar terug om te bepalen of je een toeslag kan krijgen. Jaarlijks onderzoeken we in oktober of je opnieuw recht hebt op een extra centje.

Een voorbeeld
We betalen de sociale toeslag van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021 op basis van het aanslagbiljet van het inkomstenjaar 2018. De toeslag van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022 berekenen we op het gezinsinkomen van 2019.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag in jouw Groeipakket (kinderbijslag)?

Dat hangt af van het bruto belastbare gezinsinkomen en van je situatie. We nemen drie situaties onder de loep.

Situatie 1: Je kinderen zijn geboren voor 1 januari 2019

Dan heb je recht op de volgende bedragen als je gezinsinkomen lager ligt dan € 32.238,01. Je toeslag hangt ook af van je statuut en het aantal kinderen.

Ontving je al een sociale toeslag vóór 1 januari 2019? Dan blijf je die krijgen, als je jaarlijkse bruto belastbare gezinsinkomen lager is dan € 32.238,01. De bedragen die je ontvangt zijn dezelfde als die uit het oude kinderbijslagsysteem. Maar we houden rekening met de nieuwe toekenningsregels (de inkomensgrens). De Federale Overheidsdienst Financiën laat ons weten of jouw gezinsinkomen onder grensbedrag ligt. Je toeslag hangt ook af van je statuut en het aantal kinderen.

Bedragen voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019

Je basisbedragGeen speciaal statuutLangdurig* arbeidsongeschiktEenoudergezinLangdurig arbeidsongeschikt bent en eenoudergezin
€ 97,73€ 49,75€ 107,04€ 49,75€ 107,04
€ 180,83€ 30,83€ 30,83€ 30,83€ 30,83
€ 259,49€ 5,41€ 5,41€ 24,87€ 24,87

 

Een rekenvoorbeeld
Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen, Lily geboren op 7 mei 2010, Mats geboren op 31 oktober 2012 en Nicky geboren op 3 juli 2014 Het gezinsinkomen bedraagt € 25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van € 32.238,01. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Lily (°07/05/2010)€ 259,49€ 5,41
Mats (°31/10/2012)€ 180,83€ 30,83
Nicky (°03/07/2014)€ 97,73€ 49,75

Situatie 2: je kinderen zijn geboren vanaf 1 januari 2019

Kinderen die een Groeipakket krijgen kunnen recht hebben op een sociale toeslag als het maandelijkse gezinsinkomen voor een periode van zes opeenvolgende maanden:

 • lager ligt dan € 2.686,50 bruto. Op jaarbasis mag het gezinsinkomen niet meer zijn dan € 32.238,01 bruto.
 • tussen de € 2.686,50 bruto en € 5.306,04 bruto ligt. Op jaarbasis mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan € 63.672,48 bruto. Deze inkomensgrens geldt enkel voor gezinnen met drie of meer kinderen.

Bedragen voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019

In dit geval hangt het bedrag van de sociale toeslag af van het aantal kinderen en het gezinsinkomen.

Aantal kinderenGezinsinkomenMaandelijkse sociale toeslag
2 of minderminder dan € 32.238,01€ 53,06 per kind
3 of meerminder dan € 32.238,01€ 84,89 per kind
3 of meertussen € 32.238,01 en € 63.672,48€ 63,67 per kind

 

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun 3 kinderen, Nadesh geboren op 13 januari 2019, Samira geboren op 1 juni 2020 en Nadia geboren op 23 oktober 2021. Het gezinsinkomen bedraagt € 25.000. Dat is minder dan het grensbedrag van € 32.238,01. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Nadesh (°13/01/2019)€ 169,79€ 84,89
Samira (°01/06/2020)€ 169,79€ 84,89
Nadia (°23/10/2021)€ 169,79€ 84,89

Situatie 3: je bent een “combinatiegezin”, met kinderen geboren vóór en na de invoering van het Groeipakket (1 januari 2019)

Heb je twee kinderen waarvan er eentje geboren is vanaf 1 januari 2019? En ligt je gezinsinkomen lager dan € 32.238,01? Dan krijg je de bedragen uit situatie 1 voor het kind geboren vóór 1 januari 2019 en de bedragen uit situatie 2 voor het kind geboren vanaf 1 januari 2019.

Bedragen voor een combinatiegezin

Een rekenvoorbeeld

Vader en moeder wonen samen met hun twee kinderen, Arthur geboren op 13 augustus 2014 en Olivia geboren op 1 april 2019. Het gezinsinkomen bedraagt € 25.000 per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van € 32.238,01. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Arthur (°13/08/2014)€ 97,73€ 49,75
Olivia (°01/04/2019)€ 169,79€ 53,06

 

Heb je meerdere kinderen, waarvan minstens één kind geboren is vanaf 1 januari 2019?

< Je krijgt de bedragen uit situatie 1 voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019.

< Je krijgt de bedragen uit situatie 2 voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019

Een rekenvoorbeeld
Vader en moeder wonen samen met hun drie kinderen, Tibe geboren op 13 augustus 2014, Loua geboren op 1 april 2016 en Febe geboren op 23 januari 2019. Het gezinsinkomen bedraagt € 25.000 per jaar. Dat is minder dan het grensbedrag van € 32.238,01. Er is dus recht op de sociale toeslag.

KindBasisbedragSociale toeslag
Tibe (°13/08/2014)€ 180,83€ 30,83
Loua (°01/04/2016)€ 97,73€ 49,75
Febe (°23/01/2019)€ 169,79€ 84,89

 

Ligt het gezinsinkomen tussen € 32.238,01 en € 63.672,48? Dan hebben vader en moeder recht op de volgende bedragen:
KindBasisbedragSociale toeslag
Tibe (°13/08/2014)€ 180,83€ 30,83
Loua (°01/04/2016)€ 97,73€ 49,75
Febe (°23/01/2019)€ 169,79€ 63,67

Wat als je langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent?

Heb je in je gezin kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019 (Situatie 1), dan kun je een sociale toeslag ontvangen voor langdurig zieken of arbeidsongeschikten. Je bent langdurig ziek of arbeidsongeschikt als je meer dan 6 maanden aaneensluitend ziek bent.

Een voorbeeld:

Als je ziek bent vanaf 5 maart 2020 en dat nog steeds bent op 6 september 2020, dan krijg je het statuut van langdurig zieke. Je gezamenlijke bruto belastbare gezinsinkomen is lager dan € 32.238,01. Dan heb je recht op de sociale toeslag voor langdurig zieken.

Wie krijgt de sociale toeslag in het Groeipakket?

We betalen je sociale toeslag samen met je Groeipakket. Ontvang je het Groeipakket? Dan ben jij ook degene die het extra bedrag krijgt.

Ben je wettelijk of feitelijk gescheiden van de andere ouder van je kind, dan gelden er andere regels. Het recht op een sociale toeslag wordt geëvalueerd in elk gezin waar het kind opgevoed wordt.

Lees hier meer als je niet meer samenwoont.

kinderbijslag belgië, sociale toeslag, schooltoeslag, MyFamily_groeipakket_man met geld boven hoofd

Belangrijk: breng je Groeipakketcoach op de hoogte wanneer je gezinssituatie verandert.

 • Je gaat alleen wonen;
 • Je trouwt of gaat samenwonen;
 • Er komt in je gezin een kindje bij voor wie je een Groeipakket ontvangt;
 • Een kind dat recht had op een Groeipakket verlaat je gezin;
 • Jij of je partner krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming;
 • Jij of je partner ontvangt een pensioen aansluitend op ziekte-uitkeringen;
 • Je bent of je partner is minstens 6 maanden arbeidsongeschikt;
 • Jij of je partner krijgt uitkeringen voor een arbeidsongeval;
 • Je ontvangt een overlevingspensioen.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen in verband met de sociale toeslag of het Groeipakket (de nieuwe kinderbijslag)? Neem dan zeker hieronder een kijkje of op onze algemene veelgestelde vragenpagina.

Waarom wordt de sociale toeslag berekend volgens het gezinsinkomen van twee jaar geleden?

De sociale toeslag krijg je als je bruto belastbare gezinsinkomsten lager liggen dan een bepaald grensbedrag.

Voor de berekening van de sociale toeslag gebruiken we de inkomsten van twee jaar geleden omdat deze inkomsten volledig en definitief zijn. Een overzicht van je totale gezinsinkomen krijgen we van de FOD Financiën op basis van je belastingaangifte. De definitieve gegevens over je inkomsten zijn dus pas twee jaar nadien beschikbaar. Je inkomsten van 2019 kennen we dus pas in 2021.

Mijn gezinsinkomen is plots gedaald. Kan ik een sociale toeslag krijgen?

In het kort: ja! Het is altijd aangeraden om contact op te nemen met de uitbetaler van je Groeipakket of kinderbijslag wanneer je gezinsinkomen wijzigt. Kan je aantonen dat je inkomen onlangs minstens zes opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag? Dan kan je zelf je sociale toeslag aanvragen. Neem zeker en vast contact op met onze Groeipakketcoaches. Zij bezorgen je het juiste formulier.

Er bestaat ook een alarmbelprocedure. Meldde je ons niet dat je gezinsinkomen op een bepaald moment daalde? Dan zullen wij op basis van je belastingaangifte alsnog de toeslag met terugwerkende kracht betalen. Wel op voorwaarde dat je gezin aan de voorwaarden voldeed.

Wie ontvangt de sociale toeslag bij scheiding?

Wij kijken naar de officiële gezinssituatie.

 • Wonen de ouders niet samen? Dan gaan we uit van co-ouderschap oftewel een gelijkmatig verdeelde huisvesting. Dat wil zeggen dat de kinderen afwisselend en even lang bij beide ouders verblijven. In dit geval verdelen we de sociale toeslag eerlijk tussen de ouders. We bekijken het bedrag en het effectieve recht bij beide ouders apart binnen hun nieuw (samengesteld) gezin.
 • Kozen jullie niet voor co-ouderschap? Bezorg ons dan het vonnis. Dat kan per mail naar [email protected] of per post naar MyFamily, Brouwersvliet 4 bus 3, 2000 Antwerpen. Wij kijken op basis daarvan hoe we de sociale toeslag verdelen.

Meer informatie vind je terug op myfamily.be/uit-elkaar.

Heb je vragen die er niet tussen staan?

Contacteer onze Groeipakketcoaches. Zij helpen je graag verder.

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: