Bijklussen als jobstudent buiten de schoolvakanties

Heb je net als Festivolhouder Bouba aardig wat festivals afgeschuimd en de party animal in je losgelaten? Borrelde de reismicrobe op waardoor je twee maanden op een andere wei zat? Of heb je de shopaholic iets te veel vrij spel gegeven tijdens de solden? Dan is er misschien een gat in je portemonnee. Gelukkig kan je naast vakantiewerk ook doorheen het jaar centjes verdienen met een studentenjob. Wij zetten enkele mogelijkheden op een rij.

1 Weekdieren en weekendwerkers.

Wil je als student werken buiten de vakantieperiodes, dan is weekendwerk een voor de hand liggende keuze. Tappen in een hippe bar, aan de slag in de retailsector, flyeren voor toffe events… Deze klassiekers kan je wellicht allemaal. Waar vind je deze jobs? Neem een kijkje op www.seal-jobs.com. Op basis van jouw profiel krijg je voorstellen op maat. Uiteraard kan je ook met je cv bij potentiële werkgevers langsgaan of eens bij een interimkantoor binnenspringen.

Swipe, like, match en seal the deal!

2 Ondernemen, ondernemen, wie zijn best doet zal het leren.

Ben jij een man of vrouw met een plan? Dan is het statuut student-ondernemer op jouw lijf geschreven. Wacht niet om een eigen zaak op te starten tot na je studies als je nu al bruist van zotte ideeën en wilde plannen. Met een gezonde dosis lef stamp je een onderneming uit de grond terwijl je studeert.

De mannen achter Noodle Burger geven alvast het goede voorbeeld. People of Tomorrow hebben ze misschien gespot. Met hun hamburgers voorzien van een door noedels vervangen broodje stonden Gilles Schepens en Xin Lu op DreamVille. Dat was hun grootste wapenfeit van deze zomer naast onder ander Release Festival, The Qontinent en verscheidene foodtruckfestivals. Ze moesten zelfs enkele events weigeren om alles gebolwerkt te krijgen.

student-ondernemer myfamily

Twee jaar geleden begonnen ze met de voorbereiding van hun foodtent op wielen die sinds november vorig jaar up and running is. Ze combineren het runnen van een zaak met studeren. En ja, soms moet je dan keuzes maken. Studies spreiden over een iets langere termijn en een selectie maken van te halen herexamens zijn daar in dit geval het gevolg van. Maar het is de moeite waard, want de praktijkervaring die ze opsteken ontbreekt vaak in een klassieke studie. Waarom dan toch nog tussen de boeken kruipen? Zelfvorming is belangrijk om doordachte keuzes te maken. Daarom is een combinatie van werken en leren ideaal.

De prijs van onwetendheid is groter dan
de investering in persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.

Carl Van de Velde — Business mentor

Intussen kennen Gilles en Xin het reilen en zeilen van ondernemen. Ze geven drie gouden tips voor toekomstige student-zelfstandigen.

 • Omring je met de juiste mensen
 • Een druk festivalseizoen overleven met maar 4 handen en 2 hoofden is niet evident. Een goed netwerk blijkt het geheim te zijn. De naaste omgeving die af en toe een handje helpt, mensen met vakkennis waar ze zelf minder kaas van hebben gegeten, een goede en betrouwbare boekhouder… Een koeling die stuk ging bleek op die manier een minder grote zorg te zijn dan eerst verwacht. Tip: vraag hulp als je in de rats zit. Met een vriendelijk woordje en gezond verstand kom je vaak een heel eind. Panikeren is dan niet nodig.
 • Zorg voor een goede cashflow
  De grootste uitdaging van een student-ondernemer is een goede cashflow. Gilles en Xin hebben hier het voordeel dat ze cash geld kunnen ontvangen aan hun foodtruck en dat ze nog op Hotel Mama zitten. De heren adviseren om bij de start van je project een goede budgetraming te maken. Tel daar voor alle zekerheid een foutenmarge bij voor onvoorziene kosten. Zo voorkom je onaangename verrassingen.
 • Wagen die sprong
  Gilles en Xin geven toe dat ze bij de opstart iets te voorzichtig zijn geweest. Moesten ze opnieuw beginnen dan zouden ze sneller stappen durven zetten en minder lang wachten om bepaalde beslissingen te nemen. De boodschap luidt dus: waag de sprong. Achteraf heb je enkel spijt van de kansen die je niet gegrepen hebt.

Alles wat je moet weten om de uitdaging van student-ondernemer aan te gaan, lees je op de website van Xerius.

3 Duaal leren? Wat is dat voor een beest?

Als je liever de handen uit de mouwen steekt dan met je neus in de school boeken te zitten, dan is duaal leren wellicht de oplossing. Je gaat deeltijds naar school en de rest van de week ga je aan de slag bij een werkgever. Daardoor krijg je meteen een boel praktijkervaring waardoor je gegeerd wordt op de arbeidsmarkt.

Wat brengt dat op? Als je duaal leert, heb je net als gewone werknemers recht op betaalde vakantiedagen. Daarnaast zal je, een loon krijgen voor bewezen diensten. Tijdens het schooljaar kan je niet als jobstudent aan de slag, maar tijdens de zomervakantie zijn er wel mogelijkheden om een studentenjob te doen. Op de website van Syntra vind je alles over duaal leren.

En? Kriebelt het al om de studentenjob van je leven te vinden? Let dan toch nog even op. Er zijn enkele voorwaarden waaraan een jobstudent zich moet houden om geen zuurverdiende centen aan vadertje staat te geven. Je houdt het best je aantal gewerkte uren en je loon in de gaten. Ga niet over je grenzen. Gebruik hiervoor de JobTeller. Geef in wanneer je werkt en hoeveel je verdient. De tool zal ervoor zorgen dat je geen centen verliest, door je limieten te respecteren.

Succes en have fun @ work!

Maak een gratis JobTeller-profiel aan!

Wil jij ook op een eenvoudige manier bijhouden hoeveel uren je al gewerkt hebt en weten hoeveel je nog mag verdienen? Maak dan snel een gratis JobTeller-profiel aan en haal zo het maximale uit je job!

Evi van Overveld

Expert studentenzaken

Geschreven op 18/09/2017

DELEN


Generate additional income outside the school holidays by working as a student

Just like festival lover Bouba, have you been to several festivals recently and let loose the party animal inside you? Did the travel bug get you so bad that you couldn’t sit still for two months? Or did you let the shopaholic out a little too much during the sales? If so, perhaps there’s a hole in your budget. It’s lucky, then, that alongside holiday work you can earn a few extra cents throughout the year by getting a student job. We lay out a few options for you.

1 Study during the week and work at weekends.

If you want to work outside of the holiday periods, weekend work is one of the options available to you. Pouring pints in a hip bar, on the shopfloor in the retail sector, handing out flyers for great events… you’ve heard of these classics before. But where can you find these jobs? Take a look at www.seal-jobs.com. You receive tailor-made suggestions based on your profile. What’s more, you can take your CV into potential employers or drop by a temping agency.

Swipe, like, match and seal the deal!

2 Entrepreneurship – if you do your best, you’ll get there.

Are you a man or woman with a plan? If so, the status of student entrepreneur is the one for you. Don’t wait until after your studies to start your own business if you have lots of great ideas and huge plans. With a healthy dose of courage, you can get your business off the ground while you’re a student.

The men behind Noodle Burger are already setting an example. People of Tomorrow may have seen Gilles Schepens and Xin Lu around at DreamVille, where they were selling their hamburgers with a twist – in the form of a noodle bun instead of the usual bread bun. That was their greatest achievement of the summer, alongside Release Festival, The Qontinent and various food truck festivals, to name a few. They even had to turn down several events to cope with the demand.

student-ondernemer myfamily

Two years ago, they started laying the groundwork for their food tent on wheels, which has been up and running since November of last year. They combine running a business with studying. And yes, sometimes they have to make tough choices. Studies are spread over a somewhat longer period and, in this case, choosing from a number of resits to be passed is the result. But it’s worth it, as the practical experience they have gained is often lacking in traditional studies. Why, then, continue to crawl through the books? Self-learning is important to be able to make informed choices. That’s why a combination of working and learning is ideal.

The cost of ignorance is bigger than

the investment in personal and professional development.

Carl Van de Velde — Business Mentor

Gilles and Xin have since learnt the ins and outs of running a business. They give future student entrepreneurs three golden tips.

 • Surround yourself with the right people
 • Making it through a busy festival season in one piece isn’t easy. A good network seems to be the key. Your close circle of family and friends who offer a helping hand every now and then, experts in areas where you lack knowledge, a good and reliable accountant… A fridge that suddenly breaks down is then less of a concern than first thought. Tip: Ask for help if you find yourself in a pickle. Some friendly advice and common sense will often see you through. You don’t need to panic!
 • Ensure a good cash flowThe biggest challenge for a student entrepreneur is having a good cash flow. Gilles and Xin have the advantage here of being able to get cash in through their food stand and they still live at home. Both men recommend giving yourself a large enough budget when you start your project. To be on the safe side, you should include an error margin for unforeseen expenses so you can avoid any nasty surprises.
 • Dare to take the plungeGilles and Xin admit that they were a little too cautious when starting out. If they could start again, they would dare to take steps quicker and spend less time making certain decisions. The message is therefore dare to take the plunge. You’ll only regret the chances you didn’t take later on.

You can read everything you need to know about the challenge of becoming a student entrepreneur on Xerius‘ website.

Come along to Studay on 28 September!

If you want to take the plunge, be sure to attend

Studay Antwerp in Park Spoor Noord on Thursday 28 September.

3 Dual learning? What’s that all about?

If you prefer to get your hands dirty than having your nose in schoolbooks all the time, dual learning may be the solution for you. You go to school part-time, while the rest of the week you are working for an employer. This allows you to gain lots of practical experience, getting you ready for the job market.

What else do you get? If you follow dual learning, you are also entitled to paid holidays, just like any other employee. In addition, you’ll also receive a salary for the work you carry out. You cannot get a student job during the academic year, but there are options to get a student job over the summer holidays. You can find everything you need to know about dual learning on Syntra’s website.

And there’s more? Are you already itching to find the student job of your dreams? If so, pay attention. There are a few conditions you must stick to when working as a student so that you don’t have to give your hard-earned cash back to the taxman. It’s a good idea to keep track of your hours worked and your salary so you don’t exceed your limits. To help you do so, use JobTeller. Enter when you work and how much you earn – the tool will ensure you don’t lose any money by respecting your limits.

Good luck and have fun at work!

Create a free JobTeller profile!

Do you want to know exactly how many hours you have worked and how much you may still earn? If so, create a free JobTeller profile in no time and get the most out of your job!

Evi van Overveld

Student Affairs Expert

Written on 21 September 2017

SHARE


Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: