Vlaams gezin besteedt 40u per week aan zorg voor kind(eren)

15 mei internationale dag van het Gezin: slechts 1 op 5 Vlaamse ouders ervaart voldoende ‘vrije tijd’ (maar dit verbetert met de leeftijd)

Antwerpen –15 mei 2024

 

Gemiddeld spendeert een Vlaams gezin 40 uur per week aan zorg voor de kinderen: dat gaat van het verzorgen, aankleden van de kinderen, spelen, voorlezen, huiswerk begeleiden, tot naar hobby’s of doktersafspraken brengen, .... Dit is nog zonder de huishoudelijke taken zoals schoonmaken, kledij wassen, boodschappen doen, koken, eten, tuinieren enz.: reken maar op ongeveer 20u per week, al verschilt het naargelang de gezinssituatie. De uren voor ‘vrije tijd-activiteiten’ liggen rond de 10u per week per ouder. Bij wie werkt, gaat de meeste tijd naar werk en verplaatsingen. Naar aanleiding van de Internationale dag van het Gezin brengt MyFamily de tijdsbesteding van ouders in kaart door onderzoek bij maar liefst 3.818 Vlaamse gezinnen (My Family studie ‘Wat kost een kind’). 

 • Vlaamse ouders trekken ongeveer 10u per week uit (elk) voor ‘vrijetijdactiviteiten’: het verschil tussen de mama’s (10u) en papa’s (11u) is niet groot. Dat kan gaan om tijd voor ontspanningsactiviteiten, hobby’s en sociale aangelegenheden. Daarnaast is er ook 4-6 uur tijd voor ‘andere activiteiten’, zoals hulp aan familieleden en vrienden, persoonlijke verzorging, opleiding, vrijwilligerswerk enz.
 • Slechts 1 op 5 Vlaamse ouders ervaart voldoende vrije tijd (20%). Dit is iets meer het geval bij mannen (29%). Naarmate de kinderen ouder worden, verbetert dit: bij de 50-plussers ervaren twee op de vijf ouders (40%) voldoende vrije tijd.
 • Zowel koppels als alleenstaanden spenderen veel tijd aan de zorg voor kinderen en aan huishoudelijke taken.
  • Mama’s spenderen gemiddeld 45u per week aan het gezin, of ze nu samenwonen of alleenstaand zijn. Een samenwonende mama is zo een 26u bezig met kindzorg en 19u met huishoudelijke taken. Een alleenstaande mama’s is gemiddeld 23u bezig met kindzorg en besteedt 22u aan het huishouden.
  • Alleenstaande papa’s besteden 35u per week aan gezinstaken: afgerond 16u kindzorg en het huishouden in 19u (net zoals samenwonende mama’s).
  • Samenwonende papa’s spenderen 24u aan gezinstaken: 15u aan zorgtaken en 9u aan het huishouden. Samen met de mama gaat bij een koppel al gauw bijna 70u naar kindzorg en huishouden.
 • 45% werkt minder na de komst van een kind; 14% werkt meer. Het zijn vooral de vrouwen die gemiddeld minder buitenshuis werken (nl. 3u), mannen werken gemiddeld een half uur meer na de komst van kinderen. Ook de gezinssituatie speelt een rol.
 • Twee op vijf verandert van job en een op vijf van statuut.  Het zijn vooral mama’s die veranderen van job (43%), meer dan papa’s (28%). Hetzelfde geldt voor statuut: daar kiezen meer mama’s (27%) na een kind voor het leven als zelfstandige of ambtenaar. Ook alleenstaande ouders (24%) of mama’s van een nieuw samengesteld gezin (29%) kiezen meer dan gemiddeld (22%) voor een verandering van statuut omwille van de kinderen.
 • De meeste tijd gaat naar de betaalde job buitenshuis: gemiddeld werkt men 37u per week, zonder verplaatsingen. Die nemen nog es 5u extra per week. Gemiddeld is de werkende ouder zo 42u per week van huis weg om te werken. Vrouwen werken meer halftijds. Zelfstandigen nemen het minst ouderschapsverlof. 
 • Zorgen voor de kinderen (verzorgen, aankleden, spelen, voorlezen, huiswerk begeleiden, naar hobby's brengen, doktersafspraken, ..
 • Huishoudelijke taken (schoonmaken, kledij wassen, boodschappen doen, koken, eten, tuinieren enz.)
 • Vrije tijd-activiteiten, zowel met het gezin als individueel, sociale participatie, hobby's
 • Andere (hulp aan familieleden en vrienden, persoonlijke verzorging, opleiding, vrijwilligerswerk enz.)
 • Betaald werk (in loondienst of zelfstandig), inclusief verplaatsing naar het werk
 • Slapen en niks doen (niet opgenomen in dit overzicht) 

Tot de leeftijd van 2,5 jaar meest tijd aan kindzorg

Koppel: tijdsbesteding in uren

 

Kindzorg

Huishouden

Vrije tijd

Andere

Tot 2,5 jaar
51
28
21
8
2,5-11 jaar
43
30
21
8
12-17 jaar
29
34
19
10
18-25 jaar
17
32
16
9

Alleenstaande ouder: tijdsbesteding in uren

 

Kindzorg

Huishouden

Vrije tijd

Andere

Tot 2,5 jaar
29
16
10
4
2,5-11 jaar
25
18
10
4
12-17 jaar
18
22
9
5
18-25 jaar
11
20
8
5

De tijd voor de kindzorg neemt af met de leeftijd van de kind. Als een koppel een kind tot 2,5 jaar heeft, besteden de ouders gemiddeld 51 uur aan directe kindzorg. Dit daalt tot 43 uur voor een koppel van zodra het kind 2.5 jaar wordt. Vanaf 12 jaar daalt de tijdsinzet naar 29 uur. Eens een kind in het gezin de leeftijd van 18 jaar bereikt, besteedt men 17 uur per week aan de kindzorg of ongeveer een derde in vergelijking met de baby- en peutertijd. De vrijgekomen tijd gaat vooral naar huishoudelijke taken en werk. Naarmate de mama’s ouder worden, spenderen ze meer uren aan betaald werk (inclusief verplaatsing) en huishoudelijke taken. 

 

Varieert de tijdsbesteding ook naargelang het aantal kinderen in het gezin?  De tijdsbesteding voor zuivere zorgtaken neemt niet altijd toe met het aantal kinderen, omdat oudere kinderen minder echte verzorgingstaken met zich mee brengen. Tot 3 kinderen neemt het aantal uren af. De uren huishoudelijk werk nemen wel toe met het aantal kinderen.

Algemene tijdsbesteding per week aan kinderen (voor een koppel)

 

Zorg voor kind(eren)

Huishoudelijke taken

Vrije tijdactiviteiten

Andere

1 kind
42
26
21
8
2 kinderen
40
29
20
7
3 kinderen
36
32
20
9
4 of meer kinderen
49
47
24
14

Guido Stassijns, directeur MyFamily:

“Uit ons onderzoek blijkt zeker dat Vlaamse mama’s en papa’s heel wat uren wijden aan het gezinsleven, meer dan voor corona; het is zeker niet dat hun vrije tijd is toegenomen, of dat ze meer slapen of niks doen. Zeker in de eerste jaren van het ouderschap, spenderen jonge ouders heel wat uren aan de zorg voor hun kind(eren). Ouders jonger dan 30 besteden gemiddeld meer dan 50u per week aan taken zoals verzorgen, aankleden, spelen, voorlezen, huiswerk begeleiden, naar hobby's brengen, doktersafspraken. Dat is te vergelijken met méér dan een fulltime job dat je er als koppel bij neemt. De leeftijd en het aantal kinderen spelen mee. Naarmate men ouder wordt, neemt het aantal uren kindzorg af. Zodra de kinderen meer zelfstandig zijn, gaan ouders meer uren aan het huishouden besteden en aan werken. De gewonnen pendeltijd door de inburgering van thuiswerk gaat in de eerste plaats naar de zorg voor de kinderen en het huishouden.”

 

Opvallend bij koppels: de mama’s blijven het meest betrokken bij de kindzorg en het huishouden. Gemiddeld spendeert een mama gemakkelijk 10u meer aan kindzorg en 10u meer aan het huishouden; dit kan omdat er minder tijd gaat naar verplaatsingen maar het gaat ook ten koste van ‘slapen en niks doen’. Mama’s nemen ook vaker ouderschapsverlof en veranderen vaker van job of statuut, mogelijk dichter bij huis. Het brede aanbod aan hobby’s brengt verplaatsingen en verplichtingen met zich mee.  

Over het onderzoek

Bij dit onderzoek van december 2023 werden 3.818 gezinnen of alleenstaande ouders met kinderen in Vlaanderen bevraagd. De bevraging gebeurde online door een onafhankelijk onderzoeksbureau DataD.be in opdracht van MyFamily.  De steekproef is representatief voor de Vlaamse populatie van gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen met leeftijd tussen 0 en 25 jaar. Een op vijf (21%) van de respondenten was alleenstaand (populatie: 23%, bron statbel). De helft (54%) heeft een bachelorsdiploma of hoger op zak. Het gemiddeld gezin heeft 1,7 kinderen. Enkel gezinnen met kinderen werden bevraagd. De gemiddelde leeftijd van de respondent is 37 jaar. 84% is professioneel actief. 62% is bediende of arbeider in dienstverband, 13% is ambtenaar of onderwijzend personeel en 9% is zelfstandige. 7% is arbeidsongeschikt, 4% werkloos en 3% huisvrouw/huisman.  Er werd geen weging toegepast op de resultaten. De statistische analyse gebeurde aan de hand van regressie en beschrijvende statistiek. De foutenmarge bedraagt 1,6% (95% betrouwbaarheidsinterval) op basis van een steekproef van 3.818 gezinnen.

Over MyFamily

MyFamily is één van de vijf erkende uitbetalers van het Groeipakket in Vlaanderen, vroeger gekend als de kinderbijslag. MyFamily wil gezinnen met kinderen alle kansen geven om succesvol op te groeien. De Vlaamse overheid ondersteunt gezinnen financieel via het Groeipakket met een maandelijks bedrag. MyFamily zorgt ervoor dat het stipt en correct op hun rekening staat.

Bovendien informeren we gezinnen proactief in begrijpbare taal over hun rechten en plichten. Daarnaast inspireren we gezinnen over alles wat met het gezinsleven te maken heeft. Zo kunnen zij focussen op wat echt telt: quality time met hun gezin. 

Perscontact

Eva De Schryver via 0496 02 67 08 of e-mail: eva.deschryver@skynet.be

 

Of via team Lewis: MyFamilyBE@teamlewis.com