Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de software JobTeller via mobiele applicaties en via andere toepassingen. JobTeller wordt beheerd door XERIUS Kinderbijslagfonds vereniging zonder winstoogmerk (hierna “MyFamily” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen (België), Brouwersvliet 4 bus 3. Voor vragen over de voorwaarden van de JobTeller kan contact opgenomen worden via communicatie@myfamily.be.

 

 

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. JobTeller is een toepassing bedoeld voor jobstudenten en geïnteresseerden, die willen uitrekenen hoeveel uur ze in een jaar mogen werken opdat de ouders geen kinderbijslag verliezen. De toepassing berekent tevens hoeveel de jobstudent in kwestie mag verdienen zodat hij of zij aan een verlaagde RSZ-bijdrage onderworpen blijft alsook of dit invloed heeft op de belastingen die hij of zij of zijn of haar ouders moeten betalen.
  2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die JobTeller gebruikt en hiermee de algemene voorwaarden van MyFamily aanvaard heeft en die via registratie via en akkoordverklaring de algemene voorwaarden van JobTeller aanvaard heeft.
  3. Registratie: elektronische vastlegging door de Gebruiker van een bevestigd e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord, al dan niet via sociale media, mits akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden waardoor de gebruiker het recht verwerft JobTeller en al zijn functionaliteiten te gebruiken.
  4. Algemene voorwaarden: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van JobTeller en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.

 

 

Artikel 3: Gebruik van de JobTeller

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van JobTeller. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden via registratie en akkoordverklaring is de Gebruiker op de hoogte en akkoord met de Privacy statement van MyFamily. Deze algemene voorwaarden, Privacy statement zijn tevens te raadplegen en te downloaden op de website van www.JobTeller.be. MyFamily kan deze algemene voorwaarden aanpassen indien de software en zijn functionaliteiten wijzigen. Om van de JobTeller gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om JobTeller te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De Gebruiker mag JobTeller niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van MyFamily. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om JobTeller te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. MyFamily zal zich naar best vermogen inspannen om JobTeller ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. MyFamily heeft te allen tijde het recht om JobTeller en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades door te voeren. MyFamily kan eveneens het gebruik eenzijdig stopzetten, beperken of de toegang tot JobTeller geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. MyFamily zal de Gebruiker hierover informeren. MyFamily heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van MyFamily in deze is uitgesloten. MyFamily heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, MyFamily zal zich inspannen om eventuele fouten in de JobTeller software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

 

 

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op JobTeller, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen,… berusten uitsluitend en exclusief bij MyFamily. De Gebruiker zal de naam en reputatie van MyFamily te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van JobTeller op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van MyFamily.

 

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

JobTeller is een software die met de grootste zorg is samengesteld. MyFamily kan echter niet garanderen dat de JobTeller altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. MyFamily houdt zich het recht voor JobTeller tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. MyFamily is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van JobTeller. De Gebruiker vrijwaart MyFamily voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de JobTeller, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens MyFamily, een andere gebruiker van JobTeller dan wel een derde. De Gebruiker zal MyFamily alle schade en kosten vergoeden die MyFamily als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

 

 

Artikel 6: Beëindiging gebruik van de software door Gebruiker

De Gebruiker kan het gebruik van JobTeller op ieder gewenst moment beëindigen.

 

 

Artikel 7: Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.